hits

Konkurrencen mellem håndværkerne

Mens Thomas Bloch Ravn mener, at markedernes funktion var at sikre et større vareudbud frem for at fremme konkurrencen mellem håndværkerne, afviser Jørgen Mikkelsen dette synspunkt i artiklen Sjællandske markeder 1775-180o. Begge bruger skomagernes rolle i deres argumentation. Thomas Bloch Ravn hævder, at fremmede skomagere kun sjældent var at finde på de store købstadsmarkeder. Jørgen Mikkelsen viser imidlertid, at mindst 20 pct. af de udenbys markedssælgere på de sjællandske markeder var skomagere, hvorfor markedskonkurrence må have eksisteret.
Dominansen af skomagere var ikke er udtalt på de nørrejyske tilbud markeder på samme måde som på de sjællandske. Det kan dog også påvises, at det ikke var nogen sjældenhed at finde skomagere på de større købstadsmarkeder. Imidlertid er det værd at bemærke, at der ikke kom skomagere til markederne i Viborg og Randers og kun få til Horsens. Det er tidligere vist, hvordan navnlig skomagerne fra Randers dominerede de omkringliggende byers markeder, og her synes altså at være en sammenhæng mellem på den ene side fraværet af udenbys skomagere på byens markeder og på den anden side dominansen af skomagere i byen, jf. også lavssituationen i Randers.

Dominansen af skomagere var ikke er udtalt på de nørrejyske tilbud markeder på samme måde som på de sjællandske. Det kan dog også påvises, at det ikke var nogen sjældenhed at finde skomagere på de større købstadsmarkeder. Imidlertid er det værd at bemærke, at der ikke kom skomagere til markederne i Viborg og Randers og kun få til Horsens. Det er tidligere vist, hvordan navnlig skomagerne fra Randers dominerede de omkringliggende byers markeder, og her synes altså at være en sammenhæng mellem på den ene side fraværet af udenbys skomagere på byens markeder og på den anden side dominansen af skomagere i byen, jf. også lavssituationen i Randers. 
Randers var den købstad, hvor der var flest skomagermestre i 1801, mens Viborg var byen med tredje flest skomagere. Skomagerfaget var det dominerende håndværk til halvdelen af købstædernes markeder. I 1780´erne drejer det sig således om 8 af de 15 undersøgte byer, mens det i 1790´erne drejer sig om 11 af de 22 byer. Bortset fra Grenaa er skomagerfaget det største håndværk i alle købstæderne, derfor er der meget, der tyder på, at der må have hersker billig tilbud konkurrence mellem skomagerne til markederne. Om konkurrence i det hele taget var en gældende faktor på markederne, skal jeg diskutere lidt nærmere i det følgende. 

Interessekonflikt mellem handlende og håndværkere

Man kan umiddelbart konstatere, at der synes at have eksisteret en interessekonflikt mellem på den ene side købstadens egne handlende og håndværkere og på den anden side købstadens styrelse. Mens førstnævnte opfattede markeder i byen som en trussel, så ansøgte købstædernes styrelse om at få flere og flere markeder til byerne i løbet af 170o-talletfif Købstædernes styrelse kunne have flere incitamenter til at ansøge om flere markeder. Hensigten kunne være at skaffe et større gratis og billig vareudbud til byen, altså supplere købstadens eget næringsliv, eller ønsket om en igangsættelse af byens eget handelsliv ved at tiltrække et større kundegrundlag og dermed skabe grundlag for en større afsætning med tilbud. 
Det kunne også være ønsket om at øge bykassens indtægter, ligesom traditionen også spillede ind. Vigtigt for alle disse incitamenter er imidlertid, at de alle er hensigter, og altså ikke siger noget om, hvilken effekt markederne rent faktisk havde på byerne. jørgen Mikkelsen formoder, at der herskede en positiv korrelation mellem antallet af markedsrejser og den samlede afsætning af varer på tilbud, og han slutter herudfra, at de fleste sjællandske byer havde underskud på handelsbalaneen på markedshandlen. Sammenholder man de nørrejyske udrejselister med tilrejselisterne, hvilket giver mening for syv af byerne, så har Horsens, Kolding, Århus og Viborg en positiv handelsbalance, mens Holstebro, Vejle og Skive har en negativ. 
Man kan således konkludere, at handelsbalancen ikke må have haft den store betydning for købstædernes styrelse, eftersom de ønskede og søgte om mange markeder til deres by. Derimod må handelsbalancen have haft betydning for de næringsdrivende i købstæderne, og det er nok også derfor, at der er flere eksempler på, hvordan de handlende og håndværkerne i byerne forsøgte at bekæmpe markederne i deres by; man ønskede simpelthen ikke unødvendig konkurrence med lave billige og gratis tilbud på håndværksarbejde. Anderledes forholdt det sig imidlertid, når det drejede sig om andre byers markeder; disse har måske ligefrem været nødvendige for en række håndværkeres overlevelse. Der var ikke altid en sammenhæng mellem antallet af håndværkere i en købstad og efterspørgslen efter disse. 

Sammenhængen mellem købstadens eget næringsliv

De handlende og håndværkerne fra Randers dominerede altså mange markeder i naboområdet. Det er derfor interessant at undersøge, hvorvidt det var håndværkere eller handlende, der dominerede de enkelte tilbud markeder, samt komme nærmere ind på, hvilke byer der var i stand til at tiltrække et varieret udbud af håndværk. Det var især de større byer, der tiltrak flere handlende frem for håndværkere. Det drejede sig især om Randers, Århus, Viborg, til dels Aalborg og Horsens samt de mindre byer Skive og Thisted. Dette kan muligvis skyldes, at de større byer var velforsynede i håndværkerstanden og derfor ikke havde haft det store behov for disse billige tjenester. Her viser det sig, at de pågældende byer havde et velassorteret håndværkerudbud.

I Horsens og Randers var der angiveligt ikke mestre i guldsmedefaget, mens der i Aalborg øjensynligt ikke var feldberedermestre, og Viborg manglede gratis drejere og guldsmede. Ellers var byerne dækket ind, hvad angik håndværkerydelser. Selv om der kom mange handlende til de nævnte byers markeder, så tiltrak de to mindste af disse byer, Horsens og Viborg, også et varieret tilbud på håndværkerudbud, mens Århus, Aalborg og Randers tiltrak et noget mindre antal håndværk. Til Aalborgs marked i 1793 var, som tidligere nævnt, blot tre forskellige håndværk repræsenteret - 17 pottemagere, 16 skomagere og en enkelt hattemager.

Byens egne håndværkere

Det var især lokale handlende fra Fredericia og Haderslev, der kom til de større købstadsmarkeder. I det hele taget var de handlende fra Fredericia og Haderslev til stede på en lang række af billig tilbud markederne. For Haderslevs vedkommende dog således, at byens egne håndværkere kun var til stede i de nærmeste købstæder, hvorimod byens handlende rejste langt omkring. Næsten det samme gjaldt for Fredericia, her er der dog enkelte eksempler på, at håndværkerne rejste længere omkring. Det drejer sig udelukkende om mere sjældne tilbud på markedshåndværkere som en tinstøber, en børstenbinder og en signetstikker.

Det kan ikke undre, at det var de mindste købstæder, der manglede flest håndværk. Der er dog store forskelle på, hvorvidt markederne supplerede købstædernes eget næringsliv eller ej. Kun to af byerne, Århus og Fredericia, havde tilbud på håndværksmestre inden for alle 11 fag. Man må sige, at det tilføjer en ny dimension til Fredericias dårlige markedshandel. Det kan altså konstateres, at selv om markedshandlen stod dårligt til i byen, havde byen et differentieret erhvervsliv, i hvert fald hvad angik de almindelige markedshåndværk. I Ringkøbing, Grenaa, Ebeltoft, Skive, Sæby, Mariager og Lemvig havde håndværksstrukturen store mangler. Alle var byer med under 800 indbyggere i 1801, og fra ingen af dem kan fremvises eksempler på, at markederne udfyldte alle hullerne i det mangelfulde næringsliv. I Skive og Grenaa var tre af de fire manglende håndværk repræsenterede på markederne, mens der i Lemvig kun var tre af de seks manglende håndværk repræsenteret og i Sæby blot et af de syv.

Spar 30 procent med 3 tilbud på en advokat

Omstødelse af ægteskab

Ægteskabsloven § 24, stk. 1, nr. 1 kan således siges at være reaktionen på indgåelse af et ægteskab i strid med bestemmelsen. l øvrigt er det værd at bemærke, at fomuftsmangel ikke umiddelbart medfører ugyldighed. som det er tilfældet inden for advokattilbud og aftaleretten, men kun medfører. at ægteskabet er omstødeligt. Tilsvarende gælder det for de øvrige led i § 24, at reaktionen på forholdet er omstødelse af ægteskabet; ikke ugyldighed som de tilsvarende forhold ville kunne medføre inden for formueretten.

Fra praksis kan nævnes advokat U 2001243 (TFA 2001.87), hvor en 80-årig kvinde havde indgået ægteskab i maj 1998. Kvinden fik frataget den retlige handleevne i september 1998 på grund af svær demens. Af lægeerklæringer fremgik det, at hun i foråret 1998 havde vist svære tegn på demens, hvilket støttedes af plejepersonalet på det plejehjem, hvor hun opholdt sig. På denne baggrund blev ægteskabet omstødt på trods af, at giftefogeden og vidnerne ikke havde fundet hendes opførsel påfaldende ved indgåelse af ægteskabet.

Indhent 3 tilbud på billig advokat

Efter advokat § 24, stk. 1, nr. 2, kan et ægteskab omstødes. hvis vedkommende blev tvunget til at indgå det. Den underskrevne ægteskabserklæring og fremmødet for vielsesmyndigheden skulle normalt forhindre, at indgåelsen kan gennemtvinges mod partens ønske, men der kan vel efter omstændighederne være fremkaldt en sådan frygt, at parten kun tør svare ja på myndighedens advokat spørgsmål, om vedkommende vil indgå ægteskabet. Ved afgørelsen U 20042607 havde hustruen og manden efter en borgerlig vielse fortsat boet hver for sig, idet de afventede en muslimsk bryllupsfestlighed.

Hustruen flygtede umiddelbart inden den muslimske bryllupsfest til et krisecenter. Under en efterfølgende omstødelsessag antog landsretten i modsætning til byretten, at hustruen ikke havde bevist tvang ved indgåelse af ægteskabet, hvorfor der ikke skete omstødelse af det. Hustruen fik i øvrigt heller ikke medhold i en påstand om skilsmisse på grundlag af vold, så parterne blev kun separeret. § 24. stk. 1, nr. 3 advokattilbud giver mulighed for omstødelse af et ægteskab, hvis han ved en fejltagelse blev viet til en anden end sin forlovede eller uden at ville indgå ægteskab. Tilfældet vil formentlig vanskeligt kunne forekomme.

Få 3 gratis advokat tilbud

Egentlige forbytninger forekommer ikke sandsynlige, og det forekommer heller ikke sandsynligt, at en part tror, at det kun er en prøve eller forestilling, da indgåelse af ægteskabet forudsætter en forinden underskrevet ægteskabserklæring. Endelig giver Ægteskabsloven § 24, stk. 1, nr. 4 mulighed for at omstøde et ægteskab, som vedkommende af den anden ægtefælle gennem falske oplysninger eller svigagtig fortielse af sandheden er blevet vildledt om, hvem den anden er, eller om omstændigheder ved den pågældendes tidligere liv, der med fuld føje ville have afholdt vedkommende fra at indgå ægteskabet, når disse omstændigheder 3 gratis advokattilbud endnu må tillægges sådan betydning for forholdet mellem ægtefællerne, at ægteskabet ikke med rimelighed kan forlanges opretholdt. Det følger af, at bestemmelsen nævner falske oplysninger og svigagtig fortielse, at det ikke er enhver urigtighed eller fortielse, der kan medføre omstødelse af ægteskabet.

Billig rengøring - få 3 gratis tilbud i dag

 

Rengøring & Vask - kort og godt

Denne del handler om, hvordan man gør rent i sin bolig og vasker sit tøj på en overkommelig måde. Der er ingen grund til at gøre mere end nødvendigt, og alligevel er det dejligt at være i rene omgivelser og have rent tøj.

Rengøringsprincipper

Et godt indeklima hænger sammen med måden, vi bor og gør rent på samt de materialer, vi omgiver os med.

Mindst mulig miljøbelastning, som sker ved fornuftig brug af forgængelige ressourcer. Rengørings- og vaskemidler og spildevand kan være en belastning for miljøet. Det er derfor vigtigt at kende til midlernes indhold, deres betydning og effektivitet. Forkert brug af rengørings- og vaskemidler er ikke kun en miljøbelastning, men kan også påvirke de personer, der bruger dem.

Det må ikke skade at gøre rent. Rengørings- og vaskemidler kan i værste tilfælde give allergiske reaktioner, Allergi kan også opstå af andre grunde. Bla. belaster støv og snavs en del mennesker. Der er derfor en god grund til både at vide noget om snavs i al almindelighed og allergi i særdeleshed.

Endnu en belastning for mennesket er dårlige arbejdsbevægelser, som man med lidt god vilje selv kan rette til hensigtsmæssige bevægelser.

Rengøring i al almindelighed

At holde rent og omgivelserne pæne er vigtigt for de fleste. Det kan gøres på mange forskellige måder. At gøre det selv, eller at få andre til det, er et spørgsmål om stil, penge og tid. Noget snavs er generende for det almene velbefindende, andet må fjernes ved rengøring for at forhindre mikroorganismer og skadedyr i at udvikle sig. Hver rumtype i en bolig er noget specielt bade med hensyn til, hvordan de kan bruges, og hvor snavsede de bliver.

Entré, gang, bryggers eller hall

Udefra kommer man ind i en entre, gang, bryggers eller hall. Det kan ikke undgås, at der bringes lidt jord, grus eller fugtighed med ind i huset. Som sådan er denne type snavs ikke sundhedsskadelig, men sand og grus ridser og slider på gulve og tæpper i resten af huset, og for megen fugtighed belaster indeklimaet. Derfor er det vigtigt at have en god måtte og mulighed for at hænge fugtigt eller vådt tøj op. "Stands snavset ved døren" er et godt motto.

Opholdsrum er rum, hvor vi arbejder, slapper af, spiser, leger og sover. Afhængig af de aktiviteter der er i rummene, dannes der forskellige typer støv og snavs. Som regel er det tørt støv. Hvor der spises, spildes der også. l almindelighed kan man dog klare sig med tør rengøring som støvsugning og støvaftørring.

Køkkener

Når der laves mad, opstår der snavs. Snavset er sammensat af støv, forskellige dampe og fugtighed fra madlavningen og mikroorganismer fra madvarerne. Det vil næsten altid være nødvendigt at gøre rent med vand og rengøringsmidler. En god køkkenhygiejne er vigtig, da det handler om, at mikroorganismer ikke får mulighed for at udvikle sig.

Badeværelser er rum, hvor man skal opretholde en høj hygiejnestandard. Kombinationen af snavs og vand kan give gode livsbetingelser for mikroorganismer og insekter, så her må altid gøres rent med vand og rengøringsmidler.

VVS - Få 3 gratis tilbud

 

Hvad er skylleventiler?

Skylleventiler er selvlukkende ventiler, der primært anvendes til skylning af urinaler og WC´er. Da skylleventiler er ret robuste, anvendes de ofte på offentlige toiletter o.lign. Skylleventiler betjenes normalt ved tryk på en knap som øvrige selvlukkende ventiler.

Åbningstiden kan som regel indstilles. WC- og urinalskylning med skylleventiler kræver ret store vandstrømme, og anvendelse af skylleventiler medfører derfor relativt store rørdimensioner. Hertil kommer, at tryktabet i skylleventiler normalt er ret stort.

Disse forhold gør, at man i praksis oftest anvender cisterneskylning til WC'er. Der findes spulehaner med forlænget spindel og udløbstud, hvilket muliggør, at selve ventilen kan anbringes frostfrit og alligevel have betjeningsgreb og selvtømmende udløb placeret i det fri.

Lad kvalitetssikrede VVS firmaer løse din opgave

Liste med eksempler på nogle af de områder, som en moderne vvs mand fra Danmrak arbejder med:

 • Automatisk skylning
 • Beskyttelseslag
 • Desinficering
 • Fordelingsledning
 • Godkendelse af el-vandvarmere

Få 3 vvs tilbud i dag

3vvs-tilbud.dk har samlet en hel række installatører i Danmark indenfor hvert af alle de områder som vvs-branchen dækker og du vil derfor kun blive kontaktet af vvs-installatører med bred viden indenfor netop det felt, som din vvs-opgave hører ind under. Når vi har fået din sag, kontakter vi 3 vvs-virksomheder. Inden for 2 dage bliver du kontaktet for en uforpligtende dialog og eventuel modtagelse af et billigt tilbud. Med vores avancerede onlinesystem, finder du lettere den helt rigtige vvs-mand til din sag. Du slipper derfor selv for at skulle anvende din dyrebare tid på at lede efter kvalificeret vvs-assistance.

Alt om kompostbunker

 

Bland og vend

Det er et godt tidspunkt at minde dig om, at det er midt i bunken, det meste sker. Der er varmest (op til 65° C) og mest fugtigt, og det er her, mikroberne nedbryder isolering materialet. Det har du i baghovedet, når du vender indholdet af en kompostbeholder over i en anden; du lægger toppen af A over i bunden af B - idet vi forudsætter, at du har to beholdere eller bunker ved siden af hinanden - og du lægger det yderste af A inderst i B. Er du med? Det er ligesom teorien om, at modsætningerne mødes. Bland (samtidig) modsatte farver, tørhedsgrader, størrelser - alt modsat - så går det hurtigst. Med andre ord: brunt med grønt, vådt med tørt, groft med fint. Det er let at huske.

Kaffegrums og gratis spande

Hvor der er mennesker, bliver der smidt affald ud. Hold øje med torvedage, dyrskuer, loppemarkeder, ja, også cafeer og kaffebarer (gæt, hvad de måske har til dig der?). Foruden kompostmateriale har mange af disse spisesteder store spande, der har indeholdt remoulade, mayonnaise eller olie, og de er glimrende som vandspande - og alt dette er gratis for den, der spørger. Hvis du virkelig går op i det, kan du brainstorme og finde de steder, der kasserer organisk materiale (plantemateriale). Der findes utallige steder, hvor du kan samle materiale ind til din kompostbunke. Og det gode er, at det er ens over hele verden. Når jeg besøger andre lande, siger mine værter: Her er vi fattige, og vi har intet at kompostere. Jeg tager dem med på en tur og finder alle de steder, hvor folk har ting, der kan komposteres. Der er altid noget, folk smider ud. Jeg har gjort det i indien, Haiti, Argentina, Nepal, Ghana, ja, selv i London, Paris, Amsterdam og New York City, så kig efter, og du vil finde det.

Alternativer til havekompost

Måske har du ikke nok havekompost til alle de rammer, du vil fylde eller også vil du i gang med plantningen med det samme. Du kan erstatte komposten med nogle sække pottemuld eller allround kompostjord fra planteskoler eller havecentre eller tømrerfirmaer. Det er forskellige blandinger, mest med sphagnum eller et sphagnumfrit alternativ sammen med sand, perlite, kalk (for at neutralisere pH-værdien) og gødning. Et billigere alternativ er at købe sække med jordforbedring. Men køb ikke kun et bestemt mærke. Lad ikke ekspedienten sælge dig ?det bedste og mest populære", især hvis det er i løs vægt. Al kommerciel kompostjord er et biprodukt fra industrien. Måske har træ; kvæg- eller champignonindustrien et spildprodukt, de gerne vil af med. De siger: ?Hvis vi nu tager vores spildprodukt (savsmuld, gødning og champignonjord) og komposterer det, så vil folk både betale os og fjerne det". Alle grinede ad det, men det var netop, hvad der skete. Nu prøver næsten alle industrier med et spildprodukt at komme af med det med profit, mens de tager hensyn til miljøet.

Få 3 tilbud på en flyttemand - gratis og uforpligtende

 

Modtag 3 tilbud fra seriøse flyttefirmaer i Odsherred- gratis og uforpligtende. Udfyld formularen og spar mindst 30% i dag. En gratis service fra os til dig

Få et godt sammenligningsgrundlag

Mangler du en flyttemand i Odsherred? Så er du kommet til det rigtige website. På dette website kan du - gratis og let - få 3 seriøse henvendelser fra flyttefirmaer i Odsherred, der gerne vil hjælpe dig med din flytteopgave - og det er ikke så dyrt som du tror.

Udfyld online formularen på mindre end 2 minutter og modtag en fast attraktiv pris på din flytteopgave i Køge. De pålidelige flyttefirmaer udfører flytteopgaven med fokus på høj kvalitet til skarpe konkurrencedygtige priser. Vi tilbyder at gøre hele arbejdet og du sparer mindst 14%

Slip for selv at skulle indhente priser og tilbud på flytning i Køge. Lad i stedet de godkendte flyttefirmaer i vores netværk konkurrere om at vinde din flytteopgave. Du beslutter selv, hvilket af de skarpe tilbud du bedst synes om. Held og lykke med din flytteopgave!

Euro-normer og miljøzoner

Det var først, da luftforureningen i slutningen af 1980-erne kom på den politiske dagsorden, at man begyndte at arbejdet med at få indført en totalharmonisering i form af Euro-normer. Før den tid var det mest ting som stænklapper, sikkerhed og effektivitet, der havde været på dagsordenen.

Frem til i dag er Euro-normerne blevet skærpet. Den seneste er Euro-5 fra 1. september 2008,  der stadig er gældende i dag. En Euro-6 forventes at komme i 2013. Men der findes endnu ikke noget kørende materiel, der er certificeret endnu.

For køretøjer med Euro-4 certifikat gælder det, at de kan opgraderes til Euro-5, hvis man anvender tilsætningsstoffet Add Blue til brændstoffet. Biler med Euro-3 certifikat og nedefter skal udstyres med partikelfilter. Det er flyttefirmaernes ansvar at deres flyttebiler lever op til kravene.

Du får kun tilbud fra erfarne flyttefirmaer

 • Her får du nemt 3 billige tilbud
 • Indtast din opgave på under 3 minutter
 • Lad firmaerne konkurrere om opgaven
 • Modtag 3 billige tilbud i dag
 • Spar nemt tid og penge

Sådan får du 3 gratis tilbud på tømrer arbejde

 

Mangler du en kvalitetssikret tømrermester i nærheden af dig? Det kan være besværligt at få kontakt med et tømrerfirma i fx Lyngby. For hvordan kan du vide om tømreren er i stand til at udføre opgaven til den besluttede pris? Hvis du vil være sikker på, at tømreren du udvælger, er reel og i stand til at gennemføre opgaven, bør du indhente flere priser. Ved at indhente tilbud fra 3 tømrerfirmaer opnår du et godt overblik, så du kan have tillid til, at det beløb, du betaler er passende. Som bekendt gælder det, at pris og kvalitet er forbundet.

Når du har modtaget flere konkrete tilbud fra kompetente tømrermestre, bør man bede dem om at komme forbi så I kan gennemgå sagen i detaljer og tømrerfirmaet kan få et overblik over jobbets omfang. Hermed kan du modtage et skræddersyet tømrertilbud og ligeledes skabe et forhold til den potentielle tømrer. Denne samtale er ligeledes en egnet lejlighed for at diskutere løsninger, materialevalg og så videre.

Når du skal til at vælge mellem de indkomne tilbud så vær sikker på, at alle udgifter er inkluderet som aftalt. Det er endvidere klogt at kontrollere tømrernes anbefalinger - husk dog at være opmærksom på, at virksomhederne på deres websites kun præsenterer de positive anbefalinger mens de glemmer de mindre gode.

Spar nemt 33% på isolering af boligen

 

Hvis du søger et firma der tilbyder at udfører alle former for isolering, så er du landet på det helt rette sted. På vores hjemmeside, vil du aldeles nemt, 100% gratis og ganske uforpligtende, få op til 3 fordelagtige bud. Vi videredistribuerer dit problem til vores store gruppe af tilmeldte og kompetente firmaer i bl.a. Esbjerg, der laver efterisoleringsarbejde, som alle gerne vil klare dit isoleringsjob. I løbet af to dage får du 3 overkommelige tilbud. som du ganske frit kan vælge mellem. Bemærk; Svartiden afhænger af fx søn- og helligdage o.l.

Hvis du ikke ønsker udnytte de henvendelser, du modtager, er du velkommen til at afvise dem alle. Med det rigtige isoleringstilbud kan der spares næsten 40%, i forhold til standardprisen. Selv om isoleringsfirmaerne konkurrerer på pris, er det ikke det eneste parameter man skal vurdere ud fra. Det bør ydermere medtages om firmaerne har tid til

Er det på tide at få energiisoleret dit hus men er du ikke glad for at gøre det selv. Eller har du ikke ledig tid eller for den sags skyld lysten. Så kan dit lokale isoleringsfirma hjælpe dig omkring valg af isoleringstype, så du får mest mulig isolering for pengene. Når du har fundet en kvalitetssikret fagmand nær dig, er du garanteret kvalitetsarbejde i forhold til udførsel. En isolatør i Ringkøbing er netop faguddannet i at rådgive i isolering og hvad der netop matcher din bolig. Muligvis var det nogle helt andre farver, du selv havde forestillet dig, men lige præcis derfor kan det være en god idé i længden.

Få gratis 3 tilbud på gulvafslibning

En effektiv gulvafsliber fra Hillerød bruger professionelt gulvsliberudstyr med savsmuldopsamling, der samler op til 90% af det savsmuld, der produceres ved en gulvslibning. Hold alle døre lukkede og dæk eventuelt over med afdækningsplastik, såfremt der er større åbninger så støvet bliver i det værelse, der slibes i. Alle gulvtæpper, møbler, stole mm skal flyttes og kan returneres efter ca. 20 timer dog afhængig af, hvilken efterbehandling, der er foretaget. Ligeledes skal lamper, gardiner med mere muligvis fjernes. Sørg for at montere gulvbeskyttere i form af filtdimmere under alle møbler og skabe for at undgå nye ridser på det nyafslebne trægulv.

Overflader behandlet med maling og hårdvoks når først deres endelige slidstyrke efter ca 1 uge. Tæpper må først placeres efter 12 dage for at mindske eventuelle afvigelse i farvenuancer. Den nye gulvoverflade bør endvidere først vaskes med vand efter mindst 12 dage så slidlaget er hærdet helt. Lak er en af de oftest benyttede behandlinger til både trægulve og parketgulve. Et lakeret gulv giver en hård og slidstærk overflade som ikke kræver ret meget vedligeholdelse. Lakerede parketgulve giver hele rummet et pift og findes både i private hjem, i butikker og i offentlige kontorer. De fleste indendørs sportsbaner med trægulv har også lakerede gulve. Minusset med et lakeret trægulv er, at det kan være svært at reparere en skade uden at reparationen kan ses efterfølgende grundet afvigelse i farvenuancer.

Mange trægulve efterbehandles med lak eller voks men der eksisterer også de gulvejere, som foretrækker gulvet malet i kraftigere farver som f. eks. helt hvid eller helt sort. Trægulve med meget slid i eksempelvis centre bør behandles ofte med lak eller maling samt polering. Normalt skal trægulve slibes hvert 8. år for at forlænge gulvets holdbarhed. Det samme gælder for for eksempel trapper og raposer, der er bygget i træ. Reelle gulvafslibervirksomheder har specialmaskiner til netop denne type arbejde. På Gulvafslibningsguiden.dk kan du få 3 tilbud på gulvafslibning i Helsingør - gratis og uforpligtende. Udfyld onlineformularen på mindre end 3 minutter nu!

Få gratis 3 murertilbud

Behøver du hjælp til murerarbejde, støbning eller facaderenovering? På www.3murertilbud.nu kan du hurtigt og uforpligtende få tre 100% hurtige tilbud fra murere, som gerne vil løse din mureropgave. De håndværkere 3murertilbud.nu tilbyder, udfører deres arbejde med stor stolthed fordi de vil og kan - ikke fordi de er tvunget til det. Høj faglig stolthed kendetegner disse murere, som alle har adskillige års erfaring og ekspertise i at arbejde med de optimale materialer til hver enkelt opgave. Det sikrer dig til at få udført dit job bedst muligt med et flot resultat.

Hvad enten du leder efter hjælp med en lille eller en større mureropgave, kan du få bistand fra en lokal murer med adskillige års ekspertise. Ekspertise omkring murerarbejde i tidligere tider er også i dag en vigtig kompetence primært ved reparationer på gamle murstensbygninger.

Få 3 tilbud på en boligadvokat

Det kan være problematisk at finde en pålidelig boligadvokat i dit nabolag. Løsningen er at anvende en af nettets gratis online tjenester fx 3advokattilbud.dk. På denne side kan du gratis og let få op til 3 tilbud fra certificerede boligadvokater, som er interesseret i at hjælpe med din advokatsag. Det gælder hvad enten det er køb, salg, rådgivning eller anden form for hjælp som en boligadvokat tilbyder.

Du udfylder hurtigt onlineformularen på kun 3 minutter og angiver, hvorfor du har brug for en boligadvokat. Inden for få dage modtager du konkrete tilbud på sagen fra tre certificerede boligadvokater i din kommune Du afgør selv, hvilket af de modtagne tilbud du vil sige ja tak til.

Såfremt der ikke er nogen af tilbuddene, du er tilfreds med, så er det helt i orden at sige nej tak til alle tre tilbud. Det er som før nævnt helt gratis og uforpligtende så det kan næsten ikke blive lettere. Samtidig kan du spare næsten 35 pct på advokatsalæret.

Boligadvokaterne i din kommune konkurrerer om din boligsag og derfor er du garanteret, at du får nogle hurtige tilbud. Vælg den enkle løsning og bestil 3 tilbud nu!

En boligadvokat yder normalt sagsbehandling angående følgende emner:

 • Boligkøb

 • Ejendomsskattebillet

 • Ejerlejlighedsskema

 • Forsikringsoplysninger

 • Ideel anpart

 • Køb og salg af fast ejendom

 • Mortifikation af ejerpantebreve

 • Renteændring

 

3 tilbud på VVS service - gratis og uforpligtende

3vvstilbud.dk har samlet en stribe VVS specialister i Kolding indenfor alle de emner som vvs-håndværket omfatter og du bliver derfor kun kontaktet af vvs-installatører med stor kompetence indenfor præcis det felt, som din vvs-sag hører til. Når vi har modtaget din opgave, vælger vi 3 vvs-firmaer. Inden for 48 timer bliver du kontaktet for en uforpligtende dialog og eventuel modtagelse af et konkret tilbud. Med vores avancerede computersystem, finder du nemmere den helt rigtige vvs-installatør til opgaven. Du slipper således selv for at skulle spilde din sparsomme tid på at lede efter kvalificeret vvs-assistance.

VVS arbejde behøver ikke nødvendigvis at koste en million (selvom det er på regning) og muligvis kan din sag løses af en grundig vvs mand på kort tid. En vvs-montør beskæftiger sig med at bygge og vedligeholde facader og tage i metal, pumper og installation af rør. En del vvs-montører er udelukkende beskæftiget med forskelligt installationsarbejde, fx i beboelsesejendomme, fabrikker og institutioner. Ventilationsmontører forarbejder tyndplader og bearbejder rør til klimaanlæg. De udfører og tilretter anlæg med nødvendig teknik og automatik. En ventilationsmontør foretager ligeledes målinger og analyser af klimastatus.Udfyld onlineformularen på kun fem minutter nu!

Få 3 tilbud på en billig fotograf

Vores tilknyttede fotografer tilbyder grundig fotografering til alle formål hvadenten det drejer sig om f.eks. bryllup, erhverv, portræt eller noget helt tredie. Vi garanterer at du får de mest friske tilbud fra vores tilknyttede effektive billige fotografer og ligeledes har vi gjort det let for dig at finde lige nøjagtig den billige fotograf som matcher til din stil, budget og placering. Vi har fotografer i forskellige prisklasser med varierende erfaring, så du kan vælge nøjagtig den fotograf, som leve op til dit behov. Tidligere har det tit været indviklet at finde en professionel billig fotograf men det er ikke længere et problem. Du indtaster bare dine fotografønsker på under fire minutter i skemaet online og i løbet af en-to dage får du 2-3 billige tilbud fra lokale fotografer nær dig, der gerne vil byde på din fotograf opgave. Når du har fået dine t-tre tilbud, skal du bruge lidt tid for at se tilbuddene igennem og holde dem op mod hinanden. Du skal være sikker på, at alle udgifter er taget med i overslaget ligesom du skal være knivskarp på, hvad prisen indebærer med hensyn til fremsendelse af de færdige fotos. Der eksisterer talrige forskellige måder at modtage de færdige billeder på, lige fra papirfotos, over billedebøger til digitale kopier i såvel lav som høj kvalitet. Der kan ligeledes være forskel på, antallet af færdige fotos tilbuddet indeholder, hvis du ikke får billederne i høj elektronisk opløsning så du selv kan lave flere kopier. Tænk især over hvilken efterredigering af alle fotos du vil have. Skal det være naturlige billeder eller skal de have en unik stil eller filter tilført. Overvej om du ønsker at bryllupsfotografen skal lave opstillede billeder eller mere impulsive billeder, der ofte fanger stemninger og momenter. De fleste fotografer er vant til at tage billeder i hele Danmark, og det kan nogle gange betale sig at entrere med en fotograf i en lavere prisklasse med længere kørsel, end en dyr fotograf lige rundt om hjørnet.

Spar 35% på en billig flyttemand

Tidligere var det familien, der gav en hjælpende hånd når man skulle flytte. Pizza og vand fungerede fint som betaling, og møbler og kasser blev flyttet op og ned ad trapper. Nu til dags er det blevet standard at ringe efter reelle flyttefirmaer. Det skyldes både, at vi synes det er blevet besværligt at gøre selv og også at vi i et moderne liv ejer mange flere ting end man havde tidligere. Det er helt klart en udvikling vi kan observere fortæller Niels Justesen, formand for Dansk Møbeltransport Forening. Nu til dags er der rigtig mange flyttefirmaer i landet at vælge imellem og det er alment kendt, at der er nogle firmaer, som ikke har det fedeste omdømme. Der har været utallige historier i medierne om folk, der har fået beskadiget deres indbo eller har fået holdt deres ejendele tilbage grundet uoverensstemmelser. Priserne hos flytteforretninger svinger også temmelig meget. For nylig gennemførte Forbrugerstyrelsen et priseftersyn blandt flyttefirmaer. Opgaven vedrørte flytning af en 45 kvadratmeter lejlighed med alm møbler samt 35 flyttekasser. Der skulle flyttes 20 km og flyttefirmaerne skulle være i besiddelse af en valid flytteansvarsforsikring. 55 flyttemænd blev kontaktet og der kom 25 tilbud retur. Priserne svingede fra 3.000,- kr til 8.500,- kr for præcis den samme flytning. Det kan således blive en dyr fornøjelse at flytte, dersom man ikke er årvågen. Man skal dog samtidig huske på, at en flytning ikke kun handler om pris men også om man har tillid til flyttefirmaet, om nedpakning er inkluderet, om forsikring er inkluderet mv. Den store difference i priserne dækker også over, at flytteforretningerne ikke er ens. Nogle har koncentreret på større flytninger og virksomhedsflytninger, og andre er med flyttevogne og ansatte gearet til mindre opgaver, og de vil oftest også være de billigste. Med hensyn til flytteforsikringen skal man huske, at den ikke dækker, hvis skaden er hændt fordi indboet er pakket ukorrekt. Glas skal f.ex. være pakket ekstra grundigt.

På denne måde flytter du enklest muligt:

 • Bestil en flyttemand via www.billig-flyttemand.dk.
 • Hent en flyttemappe på postkontoret.
 • Hent selv eller få tilsendt det ønskede antal flyttekasser.
 • Placér de tungeste ting nederst i flyttekasserne.
 • Anvender du avispapir som fyld, skal renses for tryksværte .
 • Ryd op i dine ting og giv alt overskydende til nødhjælpsorganisationer eller familie.
 • Tøm alle skabe og skuffer - de skal flyttes tomme.
 • Husk hvad du har sat på loft, i kælder, i garage osv.
 • Sluk og rengør køleskab og fryser.
 • Gem penge, pas og andre værdigenstande et skjult sted.
 • Pak evt. toiletgrej, lagner, madvarer mm. separat da du hurtigt kan få brug for det i dit nye hus.
 • Saml alle nøgler til boligen; hoveddør, kælderdør, loft, stophane osv.

Energimærke og tilstandsrapport

Et energimærke er en rapport over en boligs energimæssige tilstand baseret på en gennemsnitlig anvendelse af boligen. Ved en energimærkning bliver bygningen undersøgt af energikonsulenten, som udsteder et energimærke, en energiplan og en billig tilstandsrapport. Siden 2010 har sælgeren af en ejendom været forpligtet til at fremlægge energimærkning før en eventuel ejendomsformidlers annoncering af ejendommen til salg. En manglende energimærkning kan resultere i en bøde på op til 40.000,- kroner. Loven foreskriver, at sælgeren af en bygning skal fremskaffe en tilstandsrapport og en gyldig billig energimærkning ved salg. En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i ti år. Endvidere skal større ejendomme med et etageareal på over 1.000 kvm have udført regelmæssig energimærkning minimum hvert 6. år. Energimærkning skal udføres, i god tid før gyldigheden af den gyldige energimærkning af ejendommen ender. Boligforeninger skal én gang månedligt udføre registrering af ejendommens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand samt de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold. Formålet med den tvungne energimærkning er at motivere til energibesparelser for derved at reducere udledningen af kuldioxid i atmosfæren samt sænke afhængigheden af fossile brændstoffer. Bygninger opført efter 2010 skal have karakteren A. Et energimærke er lovpligtig ved salg af énfamiliehuse, rækkehuse, flerfamiliehuse og kontorhuse. Boliger mindre end 60 kvm er dog undtaget fra pligten til energimærkning og tilstandsrapport.

Få 3 tilbud på maler arbejde

Har du brug for at opfriske din bolig med en gang ny maling? I så fald vil vi tilbyde at finde tre professionelle og billige malere, der gerne vil løse din maleropgave. Opmaling af vægge, lofter eller gulve er en hurtig måde at opfriske en bolig på og give ejendommen et nyt look. Malerarbejdet bliver altid billigere, hvis det bliver gjort korrekt den første gang. Ordentlig forberedelse af overfladen er vigtig for et vellykket malerjob og ofte kræves det, at den oprindelige maling først fjernes, eller at væggen skal slibes for at sikre at slutresultatet bliver så godt som muligt. En gang maling kan ændre looket på et værelse markant. Mange er fristet til bare søge online efter den billigst mulige maler men normalt koster det ikke mere at ansætte malere, og samtidig kan du have tillid til, at jobbet vil blive afsluttet som forud aftalt. Maling af vægge, lofter, vinduer, døre og trapper, tapetsering samt maling både indvendigt og udvendigt, er nogle af de maleropgaver som vores firmaer påtager sig. Det indbefatter både private boliger, andelsboliger og ejerlejligheder samt maling af fællesarealer som trapper og fællesrum. Så inden du går online og helt ukritisk finder den aller billigste maler så send os en forespørgsel og vi vil formidle dig 3 tilbud - gratis og hurtigt - så du kan føle dig helt tryg. Eksempler på jobs man kan få ordnet af en maler: Maling af ejendomme, tage, mure, sokler, vinduer og porte. Gulvlægning, vinylgulve og linoleum. Nye huse: betonlofter, vægge, døre. Kontorer, skoler, børnehaver, kommunale og statslige ejendomme: lofter, trapper, mure og gulve. Vores malerfirmaer i Københavns området udfører alt interiør malerarbejde af super kvalitet til tiden og fast pris. Vi arbejder kun med kvalitetsbevidste, nøjagtige og malermestre. Ved at bruge disse maleres ekspertise og erfaring, kan du roligt forlade dit hjem, mens malerne sørger for, at det bliver malet i din bolig. Det er din sikreste garanti for et godt resultat. Ønsker du et skarpt tilbud på maling så kontakt os i dag via vores kontaktformular her på siden. Du kan risikere, at du modtager lavere priser andre steder men så bliver det færdige resultat også derefter. Der er desværre mange amatører, der påstår at de kan male uden at kunne det. Læs nedenfor og tænk dig om tre gange, før du beslutter dig for en for billig maler.

Anlægsgartner? Få gratis 3 tilbud

Leder du efter en havemand? Billig-gartner.dk giver dig gratis og nemt 3 konkrete tilbud fra kompetente anlægsgartnere i dit nabolag. Du kan nemt og på kort tid komme i kontakt med en billig anlægsgartner i din by på vores portal. Vi har etableret et netværk af seriøse virksomheder over hele landet, så du gratis og uforpligtende kan indhente tre seriøse tilbud så du slipper for selv at skulle ud at anvende tid på at finde anlægsgartnere tæt på dig. Benyt Billig-gartner.dk som en nem genvej til at komme i kontakt med en seriøs havemand. Når du har afleveret din gartneropgave, udpeger vores it-system 3 anlægsgartnere, som harmonerer med dine behov og på under 48 timer vil du blive kontaktet og få gode tilbud. Såvel virksomheder som privatpersoner kan savne en anlægsgartner i forbindelse med anlæggelse og vedligeholdelse af fælles arealer og lignende grønne områder. Vi kan hjælpe dig med enkelt og hurtigt indhente et seriøst tilbud på præcis din haveopgave. Nu skelnes der næsten ikke mellem en gartner og en anlægsgartner. En anlægsgartner har typisk speciale i anlægsteknik, mens en gartner som regel er uddannet i plejeteknik og dyrkning af grønne områder. Har du brug for en fast gartner til at holde haven, passe græsplænen eller bekæmpe sne? Har du brug for en anlægsgartner, som kan vejlede om renovering af et haveanlæg og designe en haveplan? Eller skal du have fældet det grimme asketræ i nærheden af dit flotte drivhus uden at ødelægge noget eller har du brug for en stubfræsning? Uanset hvilken opgave kan du finde en erfaren havemand til arbejdet via os. Vi har stor fokus på kvalitet, og vil arbejde på at du skal få en forrygende oplevelse med det firma, du beslutter dig for. Vi kontrollerer derfor løbende, at vores godkendte virksomheder er reelle, og det er også en betingelse, at de er moms-registrerede. En gartner kan påtage sig at etablere belægninger eller ændring af nuværende haver. Noget af arbejdet er brolægning af fliser på parkeringspladser. Endvidere kan gartnere anlægge vand i haven i form af f.ex. havedamme. Inden du kontakter en anlægsgartner i København, er der nogle ting, du kan huske at tage stilling til. Eksempelvis kan du undersøge hvilken flisetype, du ønsker lagt på terrassen? Har du forslag fra fagblade eller egne ideer, du kan vise anlægsgartneren? Husk på, at næsten al gartnerarbejde finder sted udendørs, og at det danske vejr derfor forhindrer arbejde på visse årstider. Vær derfor også gerne ude i god tid, så det meste af arbejdet kan gå i gang, så snart solen kigger frem.

Les mer i arkivet » August 2018 » Juli 2018 » Juni 2018